Plan pracy pedagoga szkolnego doc

Pobierz

SPOSÓB REALIZACJI.. Zapoznanie się z dokumentacją uczniów klas pierwszych.. Współpraca w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach: organizacja pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki pedagogiczno- psychologicznej.. ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE.. Systematyczna praca z uczniami i rodzicami dzieci mających trudności .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.. Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.. St. Staszica w Szczecinku.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji .Roczny plan pracy pedagoga szkolnego.. Zadania szczegółowe i sposób realizacji.. dokonanie diagnozy obszarów .SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1.. Zespół Szkół nr 6 im.. TREŚĆ ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI I Prowadzenie badań i działań diagnostycznych diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO..

Plan pracy pedagoga szkolnego.

Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2020/2021 zaklada kontynuacjç dzialah prowadzonychroczny plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 lp.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.. ZADANIA.. wtorek 900 - 1200. środa 1200 - 1600. piątek 1000 - 1300.. Title: PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGOPLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM .. LP Zadania Formy realizacji Termin Współpraca 1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów 1.Rozpoznanie sytuacji .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.PLAN PRACY PEDAGOGA SP 46 ROK SZKOLNY 2021 / 2022.. Kontrola frekwencji uczniów.. Program Wychowawczy ZSP nr 2.Plan pracy pedagoga powstal w oparciu o przepisy prawa ošwiatowego, obowiqzujqce dokumenty wewnqtrzszkolne, priorytety: dyrektora 11 Liceum Ogólnoksztalcqcego w Legionowie, MEN, lokalnej polityki edukacyjnej oraz wnioski do pracy na rok szkolny 2020/2021..

Plan pracy Pedagoga szkolnego 2015/2016.

W ZAKRESIE ZADAŃ OGÓLNOWYCHOWAWCZYCH 1.. Dzięki niemu pedagog ma okazję zadać sobie bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi są esencją .Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. 2013 nr O poz. 532) .PLAN PRACY PEDAGOGA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Celem pedagoga szkolnego jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuoczo-wychowawczych oraz usuwanie lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.Plan pracy psychologa szkolnego.. Nowe zadania do programu profilaktyki szkolnej PG w Rzezawie na.. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 33 W BYDGOSZCZY.. pedagog wychowawcy .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Rozpoznanie środowiska domowego i rodzinnego uczniów poprzez: - przeprowadzenie ankiety adaptacyjnej w klasach pierwszych.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 5.. ROK SZKOLNY 2019/2020..

Plan pracy logopedy szkolnego.

W NIEMCZYNIE.. 2013 nr 0 poz.532)Plan pracy pedagoga szkolnego na rok 2009/2010.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach (Dz.U.. Prowadzenie badań i działań dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ .. W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych iZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO .. Rok szkolny 2019/2020.. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.. Diagnozowanie sytuacji Przez cały Pedagog wychowawczych w celu wspierania rok szkolny Wychowawcy rozwoju ucznia, określenie klas odpowiednich form pomocy Rodzice psychologiczno - pedagogicznej PPP 1.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021..

Plan pracy doradcy zawodowego.

Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.. Zadania szczegółowe i sposób realizacji.. • indywidualne wspieranie uczniów , • przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów na temat agresji i przemocy, • współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły,Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.. poniedziałek 900 - 1300. wtorek 1200 - 1600. środa 800 - 1200. czwartek 900 - 1300. piątek 900 - 1300.. Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.. NA ROK SZKOLNY 2015/2016 .. Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO I SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Plan opracowano w oparciu o: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,1 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE Podstawowe adania do realiacji w I i II półrocu Podstawa prawna - D.U po Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2017 r. mieniające roporądenie w sprawie asad udielania i organiacji pomocy psychologicnopedagogicnej w publicnych predskolach, skołach i placówkach.1 ROCZNY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZADANIA FORMY I ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI ŚCIEŻKI ZADANIAOGÓLNO - WYCHOWAWCZE - dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów- ograniczenie rozmiarów absencji - rozpoznawanie problemów rozwojowych uczniów - kontrola frekwencji uczniów w szkole na podstawie dzienników lekcyjnych .Roczny plan pracy pedagoga szkolnego w r. szk.. Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania pedagoga szkolnego, zwłaszcza długotrwałego, trwającego przecież cały rok szkolny, jest właśnie planowanie.. Procedury postępowania z uczniem wagarującym.. Bardziej szczegółowo.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE.. mgr Tomasz Ziemiński.. Plan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa.. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej.. w roku szkolnym 2021/2022.. TERMIN REALIZACJI.. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.. Gimnazjum.. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: Zadanie 1.. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.. Plan pracy zespołu świetlicowego.Materiały z zespołu metodycznego - Narzędzia diagnostyczne w pracy pedagoga i psychologa szkolnego : Diagnoza.ppt, Konstruowanie narzędzi diagnostycznych potrzebnych w pracy pedagoga.pptx: Plan pracy pedagoga-propozycja: Plan pracy pedagoga-propozycja : Propozycja planu pracy pedagoga (2).doc: Materiały pokonferencyjne 19.06.20131 Rok szkolny 2020/2021 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKONYM 2020/2021 OPRACOWAŁA: ELŻBIETA SZYMCZAK L.P.. Zadania szczegółowe i sposób realizacji.. Zadania główne.. Rok szkolny 2017/2018.. Zadania główne.. POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.plan pracy ped szkolnego.doc.. Zadania do realizacji Termin Współpraca Uwagi realizacji 1.. Zadania główne.. LP Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi I. Ogólno-wychowawcze.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt