Charakterystyka ucznia słabowidzącego

Pobierz

Pomoce Optyczne są refundowane przez NFZ.. W programie wpisano mocne i słabe strony dziecka, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, formy i metody pracy z uczniem, działania wspierające rodziców .2.. UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY - DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ.. wolniejsze tempo czytania związane z problemami w spostrzeganiu całego wyrazu, zdania; problemy z rozumieniem tekstu .Uczeń słabowidzący w szkole Najczęstsze wady i schorzenia wzroku występujące u dzieci to krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez oraz- rzadziej- schorzenia typu jaskra, zaćma, retinopatia wcześniacza, czy cukrzycowa.uczeŃ ze specyficznymi problemami w uczeniu siĘ 1.1 dyskalkulia 1.2 dysgrafia 1.3 dysleksja 2. uczeŃ z inteligencjĄ niŻszĄ niŻ przeciĘtna 3. uczeŃ z niepeŁnosprawnoŚciĄ intelektualnĄ 4. uczeŃ z autyzmem 5. uczeŃ z zespoŁem aspergera 6. uczeŃ sŁabosŁyszĄcy 7. uczeŃ sŁabowidzĄcy 8. uczeŃ z niepeŁnosprawnoŚciĄ ruchowĄ 9.Zdarza się, że ukrywają trudności, aby dziecko wypadło jak najlepiej w ocenach, ponieważ obawiają się, że uczeń z tak dużymi trudnościami nie zostanie przyjęty do zwykłej szkoły.. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3.. Rodzaj schorzenia: Stopień i czas uszkodzenia słuchu: Poziom funkcjonowania językowego, intelektualnego, poznawczego, społecznego: Sposób percepcji: Stopień rozumienia informacji odbieranych przez narząd słuchu: Poziom umiejętności w pracy z tekstem pisanym: Choroby towarzyszące:a) ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagro żonego niedostosowaniem społecznym - działania o charakterze socjoterapeutycznym) Działania rewalidacyjne - przywracanie człowiekowi pełnej sprawno ści.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego..

W zakresie samodzielności wymaga małego wsparcia m.in. w rozróżnianiu kolorów.W załączeniu przedstawiam przygotowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka słabowidzącego.

Doświadczy ona przy tym satysfakcji, pozbędzie się uczucia bycia kimś gorszym.Przeznaczenie: szkoła podstawowa (uczniowie niepełnosprawni - słabowidzący), edukacja wczesnoszkolna.. Charakterystyka uczenia się przez dziecko słabowidzące: - wolniejsze spostrzeganie wzrokowe przekłada się na słabe tempo pracy;Uczeń ma duże trudności w opanowaniu elementarnych umiejętności: czytania i pisania.Głównymi objawami wskazującymi na istnienie problemu są trudności w czytaniu, pisaniu, kłopoty z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem elementarnych wiadomości.. 2.Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt.. Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie .Dla uczniów, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na przebieg choroby czy leczenie potrzebują, aby część ich zajęć była prowadzona w formie indywidualnej, przewidziano możliwość określenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-II.. GA-R4-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania GN-R4-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania GR-R4-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania.. Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pktZasady pracy z uczniem słabowidzących I niewidomych System I warunki kształcenia Miejsce w klasie Metody I sposoby nauczania Rola pełnosprawnego kolegi Ocenianie Dostosowanie metdo, form I wymagań Uczeń niewidomy Narzędzia przydatne w pracy z uczniem słabowidzącym W lewo, w prawo, nad I pod - czyli gdzie ja jestem - scenariusz zajęćCharakterystyka autystycznego ucznia; Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania; Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych; Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera; Chemia - dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć; Chorzy sami wymyślają dla siebie udogodnieniaPomoce optyczne to wszelkiego rodzaju lupy, monookulary, okulary lupowe, okulary lornetkowe, powiększalniki elektroniczne i inne akcesoria ułatwiające czytanie, poruszanie się czy oglądanie telewizji oraz ułatwiające funkcjonowanie w życiu codziennym..

idomego i słabowidzącego, organizacja pracy w klasie, której uczy się dziecko niewidome lub słabowidzące, wskazówki dla nauczyciela pracującego z uczniem niewidomym lub sł ...Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1.

Chętnie nawiązuje rozmowę z nauczycielką.. Konspekt zajęć rewalidacyjnych z uczniem słabowidzącym .. Charakterystyka uczniów z niepełnosprawnością .Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego w klasie pierwszej Temat: Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy Cele rewalidacyjne: - usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej - ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowejOgólna charakterystyka ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, realizacja obowiązku .. ucznia niew.. Wymaga pracy indywidualnej.6 III.. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2.. Wczesne zapewnienie pomocy Dominice ułatwi jej poznanie liter i naukę czytania w czasie równym całej grupie.. Ćwiczenia w postrzeganiu stosunków przestrzennych oraz określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni.. WIELOASPEKTOWA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna (mocne i słabe strony ucznia) - głębokie zaburzenia mowy i języka - afazja ruchowa - zaburzenia ekspresyjnego posługiwania się mowązainteresowania ucznia oraz pozwalające uwierzyć mu we własne możliwości: • zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji, • wytworzenie relacji opartych na szacunku, trosce i wsparciu, • angażowanie w życie klasy i szkoły, • dostrzeganie osiągnięć ucznia i chwalenie go, • motywowanie ucznia do pracy..

Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacje o uczniu a których nie było np. w orzeczeniu z poradni ...Pomoc dzieciom słabowidzącym prowadzi do stosowania różnorodnych metod umożliwiających im samodzielne pokonywanie trudności.

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI UCZNIA Rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych i ich uwarunkowania Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności wpracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału, c. można też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze; B. Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, fonetycznym, interpunkcyjnym itd.informacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych.. U dzieci słabowidzących niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.. Cele szczegółowe: - rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, - usprawnianie koordynacji wzrokowo .uczeń potrafi rozpoznać i nazwać uczucia własne i innych, zna swoje mocne strony, potrafi nawiązywać przyjazne kontakty i innymi, potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, wie gdzie i do kogo zwrócić się po pomoc, potrafi radzić sobie ze stresem, radzi sobie w czynnościach samoobsługowych,Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościUczniowie słabowidzący objęci są zajęciami rewalidacyjnymi - tyflopedagogicznymi, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, które trwają po 60 minut..

Diagnoza ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza niewidomego i słabowidzącego, wymaga specjalistycznego przygotowania i doświadczenia.Uczeń jest sprawny manualnie, dobrze radzi sobie z pracami techniczno-plastycznymi, potrafi zrealizować swoje pomysły plastyczne.

Z chęcią wypowiada się w swobodnych rozmowach, posiada duży zasób słów.. Uczniowie słabowidzący U takich dzieci niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.. Marta Albińska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt