Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu 2021

Pobierz

2019 poz. 1650) Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. Od Twojej rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego minęły dwa lata (dwa lata stosunku pracy w szkole/przedszkolu/placówce od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu, dokładnie od daty na akcie nadania .Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko: Alicja Bacik Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r. Imię i nazwisko opiekuna stażu: XX Nazwa placówki: Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: 1 .Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2..

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

b) Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.• 4.. Złożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć musi zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwrócić go do poprawy, wyznaczając termin na dokonanie zmian.. 2 pkt 3 Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem Lp.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. 1 września 2018 r. Staż nauczyciela.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.. Stanowisko: nauczyciel mianowany.. Plan jest napisany w formie tabelki.. ( Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.. Cele szczegółowe: a) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. poz. 2215 z późn.zm.). Dane osobowe Nauczyciel stażysta: Tomasz Gałęziewski Opiekun stażu: mgr Urszula Mrówka Nazwa i adres placówki: Szkoła podstawowa w Mszadli, Mszadla 98, 96-127 Lipce ReymontowskiePlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Karolina.

W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego I. Metryczka mgr Monika Światłoń nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 107 w Krakowie czas .stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 .Zadania opiekuna stażu.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby.Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty (przedszkole) jestem już po egzaminie na nauczyciela kontraktowego, wszystko przebiegło bez większych trudności dlatego z czystym sumieniem mogę wam zaprezentować mój Plan Rozwoju Zawodowego..

Cały okres stażu Prowadzenie tzw. "Teczki stażysty".

"Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego" + podstawa prawna - tu się wstrzymaj do września!. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wychowania przedszkolnego).. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574) z późniejszymi zmianami (Dz.U.. Ostróda1 Opracowała Szkoła Podstawowa 107 w Krakowie nauczyciela języka angielskiego Cele: 1.. Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: 1. ul. Obrońców .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - katechety..

Pobierz wzór zobowiązania do poprawienia planu rozwoju zawodowego.

oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sposobów prowadzenia dokumentacji związanej z pracą nauczyciela w przedszkolu, .. 13.10.2021 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. zgłosił dana79 w dniu: 2010-09-10 15:40:11, rozmiar: 9.48 KB, liczba pobrań: 116Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2021-09-18) Awans zawodowy.. - poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola.Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego.. Oprócz wielu standardowych zapisów, które muszą znaleźć się w planie dodatkowo jest w nim:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2020/2021 1.. Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego według wymagań z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.doc.. - publikacja planu rozwoju zawodowego w .. - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu 8 § 6 ust.. 11.Rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela- pierwsze zadanie do wykonania jakie Cię spotka, to napisać plan rozwoju.. (95 KB) Pobierz.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. ZADANIA FORMYz planu rozwoju osobistego i pisemnego kontraktu.. Cele szczegółowe: 1.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. ), na kolejnej możesz przedstawić najważniejsze informacje o sobie, czyli imię i nazwisko, miejsce odbywania stażu, czas trwania stażu, najważniejsze cele awansu, imię .Plan rozwoju zawodowego - cele: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Nazwa placówki: Przedszkole w Drawsku Pomorskim .. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego 2.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt